Mentorschap

Als je niet altijd alleen kunt beslissen

Bewindvoering
met schulden

Bewindvoering
algemeen

Mentorschap

Curatele

Een mentor komt op voor uw belangen

Er kan een moment komen in uw leven dat u uw eigen zaken niet meer kunt behartigen. Soms blijft een overdracht beperkt tot financiële en administratieve zaken, maar de overdracht kan ook verder strekken. Zodra u hulp nodig heeft bij persoonlijke besluiten, persoonlijk handelen, bij het regelen en regie hebben op begeleiding, behandeling, verpleging en verzorging dan kan mentorschap een uitkomst bieden.
Mentorschap is erop gericht om een waardig leven te leiden. De mentor heeft de taak raad te geven in aangelegenheden van niet- vermogensrechtelijke aard en waken over uw belangen. De mentor verricht rechtshandelingen op de gebieden van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor vertegenwoordigt de gementoreerde daar waar de eigen wilsbekwaamheid in het gedrang is. 

Een mentor staat feitelijk naast gementoreerde, hij betrekt de meerderjarige ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn taak. De mentor maakt in veel gevallen pas gebruik van zijn bevoegdheden daar waar de wilsbekwaamheid van gementoreerde tekort schiet. Op zo’n moment beschikt de gementoreerde niet over voldoende relevante kennis inzake de kwestie en is niet in staat op op een bepaald moment de  gevolgen van de een handeling, situatie of besluitvorming te overzien. Sommige taken zijn op voorhand aan de mentor toegewezen. Denk hierbij aan het bewaken van zorgplannen e.d.
De gementoreerde blijft juridisch handelingsbekwaam dit in tegenstelling tot curatele.

Waarom kiezen voor mentorschap en niet voor een volmacht?
Een volmacht heeft in de kern het risico dat de gevolmachtigde de welzijnsbelangen van de volmachtgever uit het oog verliest. Iemand volmachten geeft hem niet de verplichting en de verantwoording om namens u op te treden. Bij mentorschap wordt er een taak toebedeeld en verantwoording over die taak afgelegd aan de kantonrechter. 
Wilsonbekwaamheid kan tevens een beperking zijn voor een volmacht.

Wanneer maakt u gebruik van een professioneel mentor:

 • Als u uw eigen zaken niet meer kunt behartigen.
 • Als er geen geschikte informele vertegenwoordiging is.
 • Er geen familie of vrienden zijn die bereid zijn u te vertegenwoordigen.
 • Als er binnen familie of vrienden onderlinge conflicten zijn.
 • Als hulpverleners behoefte hebben aan formele vertegenwoordiging.

Wie kan een verzoek indienen tot mentorschap: 

 • Betrokkene zelf.
 • De partner.
 • Ouders, grootouders, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
 • De voogd.
 • De instelling waar betrokkene duurzaam verblijft.
 • De curator of bewindvoerder.

Doorwerk is benoembaar als professioneel mentor. Doorwerk neemt de taak van mentor zéér serieus. Doorwerk staat voor kwaliteit en betrokkenheid. Persoonlijke aandacht staat voorop. Doorwerk zorgt voor regie en structuur binnen het domein van begeleiding, zorg en behandeling. Bij begeleiding kan worden gedacht aan ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding. 
Met de mentoren van Doorwerk krijgt u deskundigheid en betrokkenheid in uw handbereik met als resultaat een betere kwaliteit van leven.

“DE juiste zorg maakt het  VERSCHIL”

 

“Betrekken bij besluiten

“mentorschap of een volmacht

Wanneer en wie

“Doorwerk als 
mentor”