Versnelde uitstroom wanbetalersregeling zorgverzekering voor beschermingsbewind

Sinds 2009 is de wanbetalersregeling zorgverzekering van kracht. Vanaf 6 maanden premieachterstand neemt het CAK de premie-inning over waarbij een boetepremie verschuldigd is. Per 1 januari 2019 is de premie voor wanbetalers derhalve vastgesteld op 138,50 euro. Het is een regeling die feitelijk gebaseerd is op het uitgangspunt dat mensen wel kunnen betalen maar niet willen. Het huidige beleid blijkt dan ook niet te werken.

De regeling
Per 1 juli 2019 heeft de minister voor medische zorg de regeling zorgverzekering gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarden kan de restantschuld na 36 maanden aflossen worden kwijtgescholden. De regeling geldt voor professionele bewindvoerders en familie bewindvoerders. De regeling heeft tot doel om de uitstroom te bevorderen.

Hoogte aflossing indien geen loonbeslag
De hoogte van de aflossing is niet wettelijk geregeld. Het standaardbedrag is niet vastgesteld maar zal in beginsel 35 Euro per maand bedragen. Enkele zorgverzekeraars geven echter aan dit niet passend te vinden en zullen een afwijkend bedrag wensen.

Hoogte aflossing indien loonbeslag
Over de hoogte van aflossing bij beslag staat in de toelichting:
“Indien feitelijk derdenbeslag is gelegd, is maatwerk aangewezen en berekent de bewindvoerder de aflossingscapaciteit van de betrokken onder bewind gestelde. Bij de berekening wordt toepassing gegeven aan artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het aldus vastgestelde bedrag wordt als aflossing van de schulden voortvloeiende uit de zorgverzekering gehanteerd. Enkele zorgverzekeraars hebben toegezegd in voorkomende gevallen in te stemmen met een lager bedrag als dat lagere bedrag uit de berekening volgt.”

Kwijtschelding
Wanneer gedurende 36 maanden de premie, het eigen risico en de maandelijkse aflossing is voldaan vinden twee slothandelingen plaats:

  • De zorgverzekeraar verleent finale kwijting op de dan nog openstaande schuld. De eerdere afmelding (opschorting) wordt daarmee omgezet in een definitieve afmelding wegens een geslaagde uitstroom.
  • Het CAK verleent kwijtschelding van eventueel nog openstaande vorderingen aan bestuursrechtelijke premie.

Mocht onverhoopt niet aan de regeling worden voldaan dan zal de zorgverzekeraar betrokkene weer aanmelden bij het CAK en vervalt de mogelijkheid van kwijtschelding.

De voordelen
De voordelen moeten worden gezocht in de restant kwijtschelding na 36 maanden en de kwijtschelding van de openstaande bestuursrechtelijke premie na het succesvol volbrengen van de uitstroomregeling.

De nadelen
Aflossen terwijl er een loonbeslag actief is heeft als consequentie dat er afgelost wordt met gelden beneden de beslagvrije voet en de bewindvoerder derhalve ervoor kiest om een persoon of gezin onder de armoedegrens te drukken ten behoeve van de schuldeisers. In een problematische schuldensituatie waarbij de oplossing van de schulden ligt in een sanering kan de bewindvoerder soms beter de keuze maken om de bronheffing van de boetepremie actief te laten gezien deze inhouding meetelt voor de berekening van de beslagvrije voet. Rechthebbende heeft daarmee meer besteedbaar noodzakelijk inkomen en op termijn wordt de schuld gesaneerd. De bewindvoerder is hierdoor beter in staat de situatie te stabiliseren.